Interne begeleiding (IB)

De intern begeleiders (ib-ers) van de drie scholen vormen samen met de directeur het interne zorgteam. Het zorgteam bewaakt de uitvoering van de zorg en heeft daarbij een ondersteunende, adviserende én een bewakende rol. De ib-ers bieden de leraren ondersteuning bij het vaststellen van hun hulpvraag, zij bewaken de uitvoering van het leerlingvolgsysteem, de kwaliteit van de plannen en de uitvoering en houden de resultaten van de activiteiten nauwgezet in de gaten. Zij stellen schoolstaten op en leggen die voor ter bespreking aan de teams. Op individueel leerlingenniveau stellen zij vast wanneer extra onderzoek moet plaatsvinden of extra begeleiding ingeschakeld moet worden.

Naast het tijdig signaleren van onze zorgleerlingen willen we onze plusleerlingen de uitdaging geven die zij nodig hebben. Of een plus-leerling hoogbegaafd is zal middels een IQ-onderzoek moeten worden aangetoond, indien dit van belang is voor zijn/haar verdere schoolloopbaan. Zowel de leerlingen die extra uitdaging behoeven als de leerlingen die extra begeleiding nodig hebben, staat de onderwijsbehoefte van de leerling  bij ons centraal.

Wij volgen onze leerlingen op drie manieren, te weten:

  • Op individueel niveau: door de leerkracht, de interne begeleiders en het zorgbreedte overleg;
  • Op groepsniveau: twee keer per jaar door de groepsleerkracht en de intern begeleider: de groepsbespreking;
  • Op schoolniveau: jaarlijks door de interne begeleiders en de directie: wat zijn de resultaten van de Cito-toetsen door de leerjaren heen, wat zijn de resultaten van de schoolverlatertoetsen, hoe zijn de doorstoomcijfers naar het voortgezet onderwijs, wat vinden we daar van en wat zijn de vervolgacties?

Het zorgteam komt eens in de drie weken bij elkaar en heeft tot taak op grond van de analyse van de leeropbrengsten en de professionaliteit van de leraren beleidsvoorstellen te doen aan de directie. De verschillende leden van het zorgteam hebben allemaal een speciale deskundigheid. Zo hanteren we de volgende specialisaties: rekencoördinator, taalcoördinator, VVE en voorschool deskundige, gedragsdeskundige. De leden van het zorgteam hebben tot taak regelmatig overleg te hebben met hun directie, zodat het management en het middenmanagement (de bouwcoördinatoren) van de scholen goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen en deze ook weer kunnen uitdragen in hun school en de gebouwen.

Voor verdere informatie over de interne begeleiding verwijzen wij u naar het zorgplan van onze school.