Identiteit

De school heeft als grondslag de islamitische leer, ontleend aan de Qur’aan, Sunnah en de inzichten van de Ahli Sunnah wa’l Jama’ah. In het onderwijsprogramma is veel aandacht  voor de Qur’aan, de Sunnah en het praktiseren ervan in het dagelijks leven. Fundamentele zaken zijn vastgelegd in de personeels- en oudergids. Onder de fundamentele zaken van het geloof verstaan wij zowel aqidah (geloofszaken) en ‘ibadaat (praktijk van de Islam) als achlaaq en adaab (gedrag en omgangsvormen van de Islam). Dit houdt in dat de Islam leidend en richtinggevend is in ons denken en handelen. Het geloof is voor ons de basis van het dagelijks leven.

Op school geven we invulling aan het islamitische geloof d.m.v. lesactiviteiten, dagelijkse rituelen, festiviteiten, het creëren van een islamitische sfeer en door ontmoetingen met elkaar. Op de As-Siddieq uit zich dit vooral in de warmte, de geborgenheid en de veiligheid en het respect voor elkaar.

De As-Siddieq wil een veilige plek zijn voor leerlingen, voor ouders en voor leerkrachten. Veiligheid is een voorwaarde voor een kind om tot leren te komen. Ouders worden ook betrokken bij verschillende activiteiten die bijdragen aan het creëren van een islamitische sfeer op school. In dit kader nemen ook ouders actief deel aan het voorbereiden en uitvoeren van de festiviteiten op school.

De godsdienstige identiteit is op verschillende manieren zichtbaar binnen de school:

  • We beginnen en eindigen de dag met een smeekbede;
  • Wij bidden vanaf groep 5 gezamenlijk een maal per dag;
  • Wij zijn ervan bewust dat de Islam bepaalde omgangsnormen heeft. Deze passen we toe in de praktijk;
  • We geven het maximale aantal uren Islamonderwijs aan alle groepen;
  • We vieren de twee islamitische feesten op school;

We geven islamitisch verantwoord onderwijs.