Missie

De As-Siddieqschool ziet het als haar opdracht om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen aan moslimkinderen van alle nationaliteiten en aan een ieder, die zich kan vinden in de uitgangspunten van de school. De school gaat uit van een jaarklassensysteem, waarbij zij uitgaat van adaptief onderwijs: dat is onderwijs, dat ruimte laat aan ieders individuele kansen.

Onderwijs en opvoeding zijn beide belangrijke componenten binnen onze school. De opvoeding wordt in belangrijke mate bepaald door de waarden en normen vanuit de Islamitische belevingswereld (zoals die zijn opgeschreven in de Koran en overgeleverd in de Soennah) en de waarden die in het kader van actief burgerschap en sociale integratie zijn geformuleerd. Zie voor meer informatie over actief burgerschap pagina hieronder.

De mogelijkheden en de individuele leerprocessen van het kind dienen voorop te staan. De fitrah (natuurlijke aanleg) van het kind wordt beschermd in iedere fase van zijn ontwikkeling. Zo kan doelgericht aandacht worden besteed aan vier opvoedingsdoelen: geestelijk, cognitief (kennis), lichamelijk en moreel.

Het pedagogisch klimaat schept de voorwaarde dat het kind zich veilig voelt, waardoor zijn zelfvertrouwen en zelfstandigheid vergroot kunnen worden. Het uiteindelijke leerdoel van het primair onderwijs is, dat het kind zo goed mogelijk wordt voorbereid op het voortgezet onderwijs en de wereld waarin het kind leeft.

De manier, waarop dit tot stand komt, is een continu proces van ontwikkeling, dat steeds in beweging is en dat gedragen wordt door het bestuur en het team.

De school staat voor een open vorm van communicatie, op basis van gelijkwaardigheid: “Ik ben oké, jij bent oké”.

Het model, dat de school hanteert, is gebaseerd op de theorie van de ‘lerende organisatie’. De kern hiervan is, dat de instelling continu leert en in ontwikkeling is. Daarbij wordt er veel minder van bovenaf bepaald, waardoor verantwoordelijkheden en beslissingen lager in de organisatie terechtkomen. De inspraak wordt bevorderd, er ontstaat een betere samenwerking en het draagvlak voor ontwikkelingen binnen de school wordt vergroot. Binnen deze lerende organisatie zijn ieders taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden duidelijk vastgesteld. De school vindt het belangrijk, dat het personeel zich binnen de organisatie ontwikkelt.