Visie

Het wenselijke beeld, dat de school voor ogen heeft, is dat de As-Siddieqschool een plek is waar kinderen graag vertoeven en waar naast de cognitieve, sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling van het kind, ook de beleving van het islamitische geloof, gestimuleerd wordt. Met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling, besteden wij aandacht aan het taalbeleid.

Om de sociaal-emotionele en geestelijke ontwikkeling aan te laten sluiten bij de beleving van het kind, streeft de school naar een veilige plek voor de kinderen, waarbij er een goede afstemming is tussen onderwijs en hun belevingswereld. De pedagogische visie die wij daarbij voor ogen hebben, is gebaseerd op drie kernbegrippen, te weten rust, regelmaat en reinheid. Binnen de groep heerst een rustig klimaat. Zo ontstaat er een veilige leersituatie. Regelmatig informeert de leerkracht de kinderen over de vorderingen, zodat zij stap-voor-stap kunnen werken aan hun leerdoelen.

In het kader van de zorgverbreding betekent dit binnen de As-Siddieqscholen, dat zorg op maat geboden wordt. In onze school wordt dit ingevuld door differentiatie binnen de methodes, zodat de individuele capaciteiten van de leerling naar voren kunnen komen. Daarnaast wordt door adequaat klassenmanagement en waar nodig remedial teaching, meer aandacht besteed aan leerlingen, die in verhouding tot de groep meer aandacht nodig hebben.

Een voorwaarde om bovenstaande te realiseren is, dat de school voor de leerkrachten en andere teamleden een veilige plek is. Een vast onderdeel hierbij is het aangeven en (waar nodig) bijstellen van regels en afspraken.

Middels ons kwaliteitszorgsysteem “Werken met Kwaliteitskaarten Primair Onderwijs” hebben wij onze gewenste situatie op negentien domeinen concreet in kaart gebracht. Deze kwaliteitskaarten zijn richtlijnen voor ons dagelijkse handelen en onze kwaliteitsverbetering.

De doelen van het onderwijs en de doorgaande lijn binnen het onderwijs worden beschreven in het schoolplan. Daarin wordt ook vermeld welke kwaliteitsverbetering wij willen bereiken. Hiertoe stellen wij jaarlijks een activiteitenplan op.

Het motto van de school is: Samen leren, samen onderwijzen.